Regulamin korzystania z serwisu www.platformaecho.pl

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.platformaecho.pl, (dalej: „serwis”), prowadzonego przez podmiot wskazany w ust. 2 tego paragrafu, jako „Usługodawcy”.
 2. Serwis prowadzony jest przez firmę GRUPA NEOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wałuszewska nr 24E/1, 03-005 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392192, nr NIP: 9512345729, kapitał zakładowy: 50 000 zł. (dalej: „Usługodawca”), będącą administratorem tego serwisu.

§2

 1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę może być wyłącznie osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawodowo związana z medycyną tzn. posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po dokonaniu rejestracji w sposób określony niniejszym Regulaminem (dalej „użytkownik” lub „Usługobiorca”).
 2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne roku dla wszystkich użytkowników po dokonaniu rejestracji. Dla założenia konta i rozpoczęcia korzystania z serwisu wymagane jest podanie danych oraz wyrażenie odpowiednich zgód przez użytkownika, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych. Brak podania danych lub wyrażenia zgód przez użytkownika może skutkować niemożliwością skorzystania z serwisu lub niektórych lub całości jego rozwiązań lub funkcjonalności.
 3. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za korzystanie z serwisu i usługi świadczone za pomocą serwisu. Wysokość odpłatności każdorazowo określa cennik usług.
 4. „Regulamin usług odpłatnych”, stanowi załącznik do tego Regulaminu i odnosi się do usług odpłatnych w serwisie. Niezależnie od powyższego, szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać także odrębne regulaminy tych usług.. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług, jeśli zostały określone.

§3

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji danych w przypadku zmiany danych podanych przy logowaniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji lub podanie nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę w serwisie.
 2. Zakres usług świadczonych dla poszczególnych rodzajów Usługobiorców określa Usługodawca. Informacja o zakresie świadczonych usług może wynikać z ich dostępności lub właściwości tych usług. Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o dostęp do poszczególnego rodzaju usług, chyba, że jest to usługa odpłatna, a Usługodawca przyjął opłatę za jej udostępnienie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Usługobiorcę wskutek korzystania z usług świadczonych w serwisie, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

§4

 1. Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto w serwisie www.platformaecho.pl .
 2. Z jednego konta w serwisie www.platformaecho.pl może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.
 3. Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Usługobiorca.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie z serwisu, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu.

§5

 1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania lub potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę.
 3. Podczas rejestracji w serwisie www.platformaecho.pl lub weryfikacji użytkownika lub jego konta Usługodawca może żądać podania następujących danych osobowych Usługobiorcy:
  1. adres poczty elektronicznej (email),
  2. Numer Prawa Wykonywania Zawodu.
 4. Zarejestrowanie i posiadanie ważnego konta użytkownika w serwisie wymaga podania następujących danych przez użytkownika:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres e-amail;
  3. NPWZ;
  4. numer NIP lub PESEL;
  5. adres, dane do faktury (w odniesieniu do usług odpłatnych w serwisie);
  6. telefon kontaktowy;
  7. specjalizacja (opcjonalnie).
 5. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest również „Polityka prywatności” znajdująca się w serwisie www.platformaecho.pl , określająca szczegółowo zasady oraz cel przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę w serwisie.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Usługobiorców.

§6

 1. Przez rejestrację w serwisie www.platformaecho.pl Usługobiorca wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie swoich danych osobowych w serwisie na zasadach wskazanych w Regulaminie i w „Polityce prywatności”;
  2. rejestrację i prowadzenie konta użytkownika w serwisie;
  3. stosowanie postanowień Regulaminu (w tym „Regulaminu usług odpłatnych” będącego załącznikiem do niego w przypadku zamówienia z usług odpłatnych przez użytkownika) i „Polityki prywatności”;
  4. świadczenie mu usług w serwisie przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w tym Regulaminie lub odrębnym regulaminie usługi, jeśli dotyczy i jeśli użytkownik z niej korzysta;
  5. wyświetlanie banerów i reklam Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą w serwisie. ,
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem usług w serwisie www.platformaecho.pl Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę może mieć miejsce na zasadach szczególnych określonych odrębnym regulaminem usługi, tak jak w szczególności w przypadku „Regulaminu usług odpłatnych”.
 4. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, obejmujących także komunikaty kierowane z wykorzystaniem infrastruktury serwisu, w tym informacji o produktach, usługach, promocjach i ofertach GRUPA NEOMED sp. z o.o., a także jej partnerów biznesowych, wysyłanych w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów przez Usługodawcę, a dane osobowe będą przetwarzane w tym zakresie na zasadach określonych w Polityce prywatności .
 5. Usługodawca może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach oraz w treściach prezentowanych w serwisie, w celu ich usprawnienia lub poprawienia, bez konieczności informowania o tym Użytkowników. Usługodawca może rozbudowywać lub dodawać kolejne usługi dla użytkowników serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie użytkowników.

§7

 1. Poprzez rejestrację w serwisie każdy Usługobiorca zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich;
  2. Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
  3. Używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Usługobiorców (np. poprzez spam);
  4. Nie podejmowania wszelkich działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.
  5. Nie rozpowszechniania w serwisie treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami.

§8

 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, Flock, Safari, Chrome lub podobną).
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP komputera Usługobiorcy,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony portalu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http lub https.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę. Zasady wykorzystywania plików cookies (tzw. ciasteczka) zostały określone w „Polityce prywatności”.

§9

 1. Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto w serwisie www.platformaecho.pl poprzez wysłanie informacji z prośbą o usunięcie konta na adres office@grupaneomed.pl z adresu mailowego przyporządkowanego do danego konta. Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może odmówić rejestracji w serwisie www.platformaecho.pl lub zlikwidować konto Usługobiorcy w serwisie www.platformaecho.pl, jeśli odpowiednio:
  1. faktyczny cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem świadczenia usług przez Usługodawcę,
  2. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, w szczególności jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich lub narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  3. Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,
  4. Usługobiorca podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji,
  5. działalność Usługobiorcy narusza interesy Usługodawcy,
  6. Usługobiorca narusza postanowienia tego Regulaminu i pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania nie zaprzestaje tych naruszeń.
 3. W przypadkach mniejszej wagi, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta Usługobiorcy.
 4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w serwisie www.platformaecho.pl na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 5. Usługobiorca może odwołać się od decyzji o odpowie rejestracji w serwisie albo likwidacji konta użytkownika lub zawieszeniu konta w serwisie www.platformaecho.pl na następujących warunkach:
  1. odwołanie powinno być złożone na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 2 albo 3 tego paragrafu,
  2. odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści odwołania , jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania,
  3. Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

§10

 1. Treści rozpowszechniane w portalu przez Usługodawcę bądź inne osoby mają wyłącznie charakter naukowy i edukacyjny, a także nie służą podejmowaniu interwencji terapeutycznych u pacjentów oraz nie stanowią i nie mogą być interpretowane jako udzielenie porady medycznej lub innego rodzaju porady. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez użytkownika lub osobę trzecią do treści rozpowszechnianych w serwisie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych przez użytkownika lub osobę trzecią procedur medycznych, użytych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych technologii lub rozwiązań stosowanych przy realizacji usług medycznych i świadczeń zdrowotnych, itp.
 2. Usługobiorca nie może świadczyć za pośrednictwem serwisu usług o charakterze medycznym i świadczeń zdrowotnych. Usługodawca może powiadomić odpowiednie władze, w tym właściwy samorząd lekarski, o przypadkach naruszenia niniejszego zakazu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych, szkody majątkowe bądź inne szkody wynikające z choćby nieumyślnego ujawnienia danych służących korzystaniu ze świadczonych usług lub serwisu przez użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich przez użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw użytkowników przez osoby trzecie.
 5. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi (starając się jednak minimalizować ich uciążliwość) albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu np. przerwom w dostępności serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkownika lub osobę trzecią spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem serwisu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez użytkownika lub osobę trzecią korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem serwisu.

§11

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności brakiem dostępu do Internetu przez Usługobiorcę lub oprogramowania lub sprzętu potrzebnego do korzystania z serwisu .

§12

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
 2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz Regulaminem.
 3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych utworów w serwisie możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§13

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianie niniejszego Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców serwisu www.platformaecho.pl co najmniej na 7 (siedem) dni przed wejściem jej w życie poprzez opublikowanie zmian w serwisie w tym zakresie albo poprzez przesłanie informacji o tych zmianach na adres e-mail wskazany przez usługobiorcę (każda z ww. form powiadomienia jest ważna i wystarczająca).
 3. Odmowa wyrażenia zgody na udział w serwisie www.platformaecho.pl na zasadach określonych nowym brzmieniem Regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta Usługobiorcy z serwisu www.platformaecho.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Usługodawcy: ul. Wałuszewska nr 24E/1, 03-005 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres email: office@grupaneomed.pl. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych) oraz dane kontaktowe i przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu winny być zgłaszane Usługodawcy na adres e-mail: office@grupaneomed.pl lub telefonicznie pod numerem: 607-370-329.

§14

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 r. i jest dostępny na stronie serwisu oraz pod adresem Usługodawcy wskazanym w §1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Korzystając z serwisu www.platformaecho.pl użytkownik akceptuje treść Regulaminu.

Regulamin korzystania z usług odpłatnych serwisu www.platformaecho.pl

§1

 1. Regulamin niniejszy (dalej: „Regulamin usług odpłatnych”) określa zasady korzystania przez Usługobiorcę, posiadającego zarejestrowane i działające konto w serwisie www.platformaecho.pl , z usług odpłatnych świadczonych przez firmę GRUPA NEOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wałuszewska nr 24E/1, 03-005 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392192, nr NIP: 9512345729, kapitał zakładowy: 50 000 zł. (dalej: „Usługodawca”), drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.platformaecho.pl (dalej: „serwis”).
 2. Regulamin usług odpłatnych jest zamieszczony na stronie serwisu oraz pod adresem Usługodawcy wskazanym w ust. 1 tego paragrafu. Regulamin usług odpłatnych stanowi załącznik do „Regulaminu korzystania z serwisu www.platformaecho.pl”. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie usług odpłatnych zastosowanie mają także postanowienia ogólne zawarte w „Regulaminie korzystania z serwisu www.platformaecho.pl” dostępnym na stronie www.platformaecho.pl.

§2

 1. Odpłatne usługi w ramach właściwego abonamentu serwisu określonego w § 3 niniejszego Regulaminu usług odpłatnych stanowią:
  1. korzystanie z biblioteki i materiałów PSE multimedia (filmy z wykładami z kursów PSE);
  2. dostęp do forum przypadków klinicznych, kursów on-line, „Echokardiografia i inne metody diagnostyczne (EKG).”
  3. (dalej: „usługi odpłatne”).
 2. W ramach wykupionego wariantu abonamentu, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu usług odpłatnych Usługobiorca otrzyma nielimitowany dostęp do wszystkich usług wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu usług odpłatnych w wykupionym okresie czasu.
 3. Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z usług odpłatnych w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową jest konsumentem, a regulacje Regulaminu usług odpłatnych dotyczące takiego Usługobiorcy są odpowiednio, dodatkowo zaznaczone i wyodrębnione w treści tego regulaminu poprzez bezpośrednie wskazanie, że dotyczą one Usługobiorcy będącego „konsumentem”.
 4. Usługi odpłatne prezentowane w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 121) - są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy na gruncie art. 71 ww. ustawy Kodeks Cywilny. Zawarcie umowy sprzedaży usług odpłatnych, na warunkach wyszczególnionych w ich opisie/w abonamencie w serwisie, następuje w momencie ich zamówienia i dokonania płatności przez Usługobiorcę.

§3

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące warianty abonamentów w ramach świadczonych usług odpłatnych w serwisie:
  1. na okres 2 miesięcy w cenie 180 PLN,
  2. na okres 4 miesięcy w cenie 249 PLN,
  3. na okres 6 miesięcy w cenie 349 PLN,
  4. na okres 12 miesięcy w cenie 490 PLN,
 2. Wszystkie wskazane powyżej kwoty w ust. 1 tego paragrafu, są wyrażone w złotych polskich (PLN), a także zawierają już 23% podatku VAT.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach abonamentów usług odpłatnych, wskazanych tym paragrafie. Dokonywanie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zawartą umowę przez Usługobiorcę przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Przedmiotem abonamentu są tylko usługi przedstawione i dostępne w serwisie w chwili zawarcia umowy, o które mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu usług odpłatnych.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę, w przypadku zawarcia umowy dotyczącej usług odpłatnych, na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktury/dokumentu księgowego w formie elektronicznej na podany adres e-mail w serwisie.

§4

 1. Usługobiorca uzyska dostęp do usług, o których mowa § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu usług odpłatnych po wyborze wariantu abonamentu o którym mowa a § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu usług odpłatnych i jego zamówieniu oraz dokonaniu należnej płatności, a także zawarciu umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w zakresie wybranych usług odpłatnych. Umowa zawierana za pośrednictwem serwisu przez Usługobiorcę będącego konsumentem stanowi umowę zawieraną na odległość z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Po zawarciu umowy, wystawiany i przesyłany jest na adres e-mail Usługobiorcy dokument księgowy.
 2. Płatności mogą być dokonywane wyłączenie za pośrednictwem serwisu płatności online Przelewy 24, stosownie do treści §5 niniejszego Regulaminu usług odpłatnych.
 3. prawidłowego założenia zamówienia Usługobiorcy potrzebne jest zaznaczenie wybranych usług odpłatnych poprzez wskazanie właściwego wariantu abonamentu w serwisie, a następnie dokonanie płatności online zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu usług odpłatnych.

§5

 1. Płatności online Przelewy24 realizowane są przez firmę DialCom24 sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl. Firma DialCom24 sp. z o.o. przetwarza dane osobowe we własnym zakresie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmę wskazaną w ust. 1 tego paragrafu. Firma DialCom24 sp. z o.o. jest niezależnym podmiotem od Usługodawcy.

§6

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.827) Usługobiorca, będący konsumentem, może odstąpić od umowy (zamówienia usług odpłatnych) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie. Informacja w zakresie prawa odstąpienia przez konsumenta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Zwrot zapłaty za usługi odpłatne, będące przedmiotem odstąpienia przez Usługobiorcę, będącego konsumentem, nastąpi na wskazany przez tego Usługobiorcę, będącego konsumentem, na rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpić może w formie przekazu pocztowego na adres tego Usługobiorcy wskazany w serwisie.
 4. Usługodawca, z zastrzeżeniem ust. 5 tego paragrafu, dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w razie:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją - zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część ceny;
  2. odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę będącego konsumentem.
 5. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej zamówienia usług odpłatnych nie przysługuje Usługobiorcy, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą tego Usługobiorcy, będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy - stosownie do odpowiednich regulacji ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.827).

§7

 1. Niniejszy Regulamin usług odpłatnych wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 r.
 2. Korzystając z odpłatnych usług świadczonych za pomocą serwisu www.platformaecho.pl użytkownik akceptuje treść Regulaminu usług odpłatnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem usług odpłatnych oraz nieuregulowanych w „Regulaminie korzystania z serwisu www.platformaecho.pl”, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287).
 4. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje żadnego z kodeksów dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego bądź częściowego wyłączenia funkcjonalności serwisu w zakresie sprzedaży usług odpłatnych. Niniejsze postanowienie nie odnosi się do już zamówionych i świadczonych usług odpłatnych. Niniejsze postanowienie nie może naruszać praw nabytych dotychczasowych Usługobiorców.
 6. Ewentualne reklamacje winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Usługodawcy: ul. Wałuszewska nr 24E/1, 03-005 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres email: office@grupaneomed.pl . Reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych) oraz dane kontaktowe i przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu i usług odpłatnych oraz zamówień winny być zgłaszane Usługodawcy na adres e-mail: office@grupaneomed.pl lub telefonicznie pod numerem: 607 370 329.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług odpłatnych serwisu www.platformaecho.pl
Prawo odstąpienia od umowy (konsument)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dotyczącej usług odpłatnych dla Państwa w ramach serwisu www.platformaecho.pl

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę - GRUPA NEOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wałuszewska nr 24E/1, 03-005 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392192, nr NIP: 9512345729, kapitał zakładowy: 50 000 zł., e-mail: office@grupaneomed.plo swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w załączniku nr 2 poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z usług odpłatnych serwisu www.platformaecho.pl
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: GRUPA NEOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wałuszewska nr 24E/1, 03-005 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392192, nr NIP: 9512345729, kapitał zakładowy: 50 000 zł., e-mail: office@grupaneomed.pl

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
 • umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aktualności

 • Echokardiografia w diagnostyce groźnych arytmii - XI Polskie Forum Echokardiografii Klinicznej

  Zapraszamy do obejrzenia Sesji II pt.: "Echokardiografia w diagnostyce groźnych arytmii" zarejestrowanej podczas XI Polskiego Forum Echokardiografii Klinicznej - "Echokardiografia - Obrazowanie Pierwszego Wyboru. Różne Scenariusze Kliniczne". Przewodnictwo sesji objęli: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice) oraz Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator (Warszawa), a swoje wykłady przedstawiają: Dr hab. n. med. Ewa Kowalik (Warszawa), Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze), Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska (Poznań) i Prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski (Warszawa).

  Czytaj więcej

 • HD Mapping w zabiegach ablacji wysokoenergetycznych. Skuteczność, Bezpieczeństwo, Przyszłość - Dr n. med. Andrzej Hoffman

  Ostatnie lata przyniosły wiele przełomowych rozwiązań w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca a elektrofizjologia stała się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin kardiologii interwencyjnej. Nowe techniki mapowania przyczyniły się do uzupełnienia tradycyjnych metod mapowania serca oraz wprowadziły nowy wgląd w mechanizmy arytmii. Zapraszamy do obejrzenia materiału pt. „HD MAPPING W ZABIEGACH ABLACJI WYSOKOENERGETYCZNYCH. SKUTECZNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, PRZYSZŁOŚĆ”. Wykład poprowadzi dr Andrzej Hoffman z I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Czytaj więcej

 • Konsultacja chorego na serce przed operacją nie-kardiochirurgiczną - XI Polskie Forum Echokardiografii Klinicznej

  Zapraszamy do obejrzenia sesji VII pt.: "Konsultacja chorego na serce przed operacją nie-kardiochirurgiczną" zarejestrowana podczas XI Polskiego Forum Echokardiografii Klinicznej - "Echokardiografia - Obrazowanie Pierwszego Wyboru. Różne Scenariusze Kliniczne". Przewodnictwo sesji objęli: Prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski (Gdańsk) oraz Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski (Kraków), a swoje wykłady przedstawiają: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior (Katowice), Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala (Wrocław), Dr n. med. Wojciech Król (Warszawa).

  Czytaj więcej

Archiwum aktualności