Regulamin korzystania z serwisu

§1

 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę.
 2. 2. Projekt realizowany jest przez Grupę NeoMed Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wałuszewskiej 24E/1 w Warszawie, NIP:951-234-57-29, REGON: 143324588, KRS: 0000392192

§2

 1. 1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę może być wyłącznie osoba zawodowo związana z medycyną tzn. posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po dokonaniu rejestracji w sposób określony niniejszym regulaminem.
 2. 2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne do 1 listopada 2014 roku dla wszystkich użytkowników po dokonaniu rejestracji.
 3. 3. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za korzystanie z serwisu i usługi świadczone za pomocą serwisu. Wysokość odpłatności każdorazowo określa cennik usług.
 4. 4. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

§3

 1. 1. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji danych w przypadku zmiany danych podanych przy logowaniu.
 2. 2. Zakres usług świadczonych dla poszczególnych rodzajów Usługobiorców określa Usługodawca. Informacja o zakresie świadczonych usług może wynikać z ich dostępności. Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o dostęp do poszczególnego rodzaju usług, chyba, że jest to usługa odpłatna, a Usługodawca przyjął opłatę za jej udostępnienie.
 3. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Usługobiorcę wskutek korzystania z usług świadczonych w serwisie, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy regulamin stanowi odmiennie.

§4

 1. 1. Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto w serwisie www.platformaecho.pl
 2. 2. Z jednego konta w serwisie www.platformaecho.pl może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.
 3. 3. Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Usługobiorca.
 4. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie z serwisu, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu.

§5

 1. 1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie konferencjemedyczne.info w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym regulaminem.
 2. 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę.
 3. 3. Podczas rejestracji w serwisie www.platformaecho.pl Usługodawca może żądać podania następujących danych osobowych Usługobiorcy:
  1. 1) adres poczty elektronicznej (email),
  2. 2) Numer Prawa Wykonywania Zawodu,
  3. 3) Data urodzenia,
 4. 4. Usługodawca może przetwarzać podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji dane na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

§6

 1. 1. Przez rejestrację w serwisie www.platformaecho.pl Usługobiorca wyraża zgodę na:
  1. 1) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  2. 2) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
  3. 3) przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę (przez Usługodawca może używać serwerów w państwie trzecim),
  4. 4) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w przez Usługodawcę,
  5. 5) Przekazywanie danych osobowych w Polsce, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez partnerów i kontrahentów.
 2. 2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem w serwisie www.platformaecho.pl Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.
 3. 3. Korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę może mieć miejsce na zasadach szczególnych określonych odrębnym regulaminem usługi.
 4. 4. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do nieokreślonej liczby Użytkowników.
 5. 5. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Usługobiorców.

§7

 1. 1. Poprzez rejestrację w serwisie każdy Usługobiorca zobowiązuje się do:
  1. 1) Przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
  2. 2) Przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
  3. 3) Używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Usługobiorców (np. poprzez spam),
  4. 4) Nie podejmowania wszelkich działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.
  5. 5) Nie rozpowszechniania w portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,

§8

 1. 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, Flock, Safari, Chrome lub podobną).
 2. 2. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. 1) adres IP komputera Usługobiorcy,
  2. 2) wywołany adres internetowy (url),
  3. 3) adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony portalu,
  4. 4) rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
  5. 5) innych informacji transmitowanych protokołem http.
 3. 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§9

 1. 1. Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto w serwisie www.platformaecho.pl poprzez wysłanie informacji z prośbą o usunięcie konta na adres office@grupaneomed.pl z adresu mailowego przyporządkowanego do danego konta. Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. 2. Usługodawca może odmówić rejestracji w serwisie www.platformaecho.pl bądź zlikwidować konto Usługobiorcy w serwisie www.platformaecho.pl, jeśli:
  1. 1) faktyczny cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem świadczenia usług przez Usługodawcę,
  2. 2) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, w szczególności jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. 3) Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,
  4. 4) Usługobiorca podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji,
  5. 5) działalność Usługobiorcy narusza interesy Usługodawcy,
  6. 6) bez podania przyczyny
 3. 3. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta Usługobiorcy.
 4. 4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w serwisie www.platformaecho.pl na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 5. 5. Usługobiorca może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta w serwisie www.platformaecho.pl na następujących warunkach:
  1. 1) odwołanie powinno być złożone na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 3,
  2. 2) odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania,
  3. 3) Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

§10

 1. 1. Treści rozpowszechniane w portalu przez Usługodawcę bądź inne osoby nie mogą służyć diagnozie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w programie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.
 2. 2. Usługobiorca nie może świadczyć za pośrednictwem portalu usług o charakterze medycznym. Usługodawca może powiadomić odpowiednie władze, w tym samorząd lekarski, o przypadkach naruszenia niniejszego zakazu.
 3. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych, szkody majątkowe bądź inne szkody wynikające z choćby nieumyślnego ujawnienia danych służących korzystaniu ze świadczonych usług przez użytkownika.
 4. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich przez użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw użytkowników przez osoby trzecie.

§11

 1. 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności brakiem dostępu do Internetu przez Usługobiorcę.

§12

 1. 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w portalach stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
 2. 2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 3. 3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§13

 1. 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 2. 2. O zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców serwisu www.platformaecho.pl co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.
 3. 3. Odmowa wyrażenia zgody na udział w serwisie www.platformaecho.pl na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta Usługobiorcy z serwisu www.platformaecho.pl.

§14

 1. 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r.
 2. 2. Korzystając z serwisu www.platformaecho.pl użytkownik akceptuje treść regulaminu.

Regulamin korzystania z serwisu

§1

 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania przez Usługobiorcę z usług odpłatnych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl przez Usługodawcę.
 2. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia ogólne zawarte w „Regulaminie korzystania z serwisu” dostępnym na stronie www.platformaecho.pl.

§2

 1. 1. Odpłatne usługi w ramach właściwego abonamentu platformy określonego w § 4 niniejszego regulaminu stanowi:
  1. 1) korzystanie z biblioteki i materiałów PSE multimedia (filmy z wykładami z kursów PSE);
  2. 2) dostęp do forum przypadków klinicznych, kursów on-line, „Echokardiografia i inne metody diagnostyczne (EKG).”
 2. 2. W ramach wykupionego wariantu abonamentu, o którym mowa w § 3 niniejszego regulaminu Usługobiorca otrzyma nielimitowany dostęp do wszystkich usług wskazanych w art. § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu w wykupionym okresie czasu.

§3

 1. 1. Usługodawca oferuje następujące warianty abonamentów:
  1. 1) na okres miesiąca 49 PLN,
  2. 2) na okres 3 miesięcy w cenie 99 PLN,
  3. 3) na okres 6 miesięcy w cenie 189 PLN,
  4. 4) na okres 12 miesięcy w cenie 349 PLN,
 2. 2. Wszystkie wskazane powyżej kwoty są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierającą 23% podatku VAT.

§4

 1. 1. Usługobiorca uzyska dostęp do usług, o których mowa § 2 niniejszego regulaminu po wyborze wariantu abonamentu o którym mowa a § 3 niniejszego regulaminu i dokonaniu należnej płatności.
 2. 2. Płatności mogą być dokonywane wyłączenie za pośrednictwem serwisu płatności online Przelewy 24.

§5

 1. 1. Płatności online Przelewy24 realizowane są przez firmę DialCom24 sp. z o.o. zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl.

§6

 1. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy na usługi określone w § 3 Usługobiorca będący konsumentem, o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), może od niej odstąpić bez podania przyczyn przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres: office@grupaneomed.pl.
 2. 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy w przypadku, gdy umowa dotyczy świadczenia usług rozpoczętego – za zgodą Usługobiorcy – przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
ms-parasign">§7

 1. 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.
 2. 2. Korzystając z odpłatnych usług świadczonych za pomocą serwisu www.platformaecho.pl użytkownik akceptuje treść regulaminu.

§7

 1. 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.
 2. 2. Korzystając z odpłatnych usług świadczonych za pomocą serwisu www.platformaecho.pl użytkownik akceptuje treść regulaminu.

Aktualności

Archiwum aktualności