Polityka prywatności serwisu

 1. Niniejsza „Polityka prywatności” stanowi załącznik do Regulaminu serwisu „Polska Szkoła Echokardiografii – Elektroniczna Platforma Edukacyjna” (dalej: „Serwis”), znajdującego się pod adresem http://platformaecho.pl/ i obowiązuje od dnia 18 listopada 2020 r. Polityka prywatności znajduje się pod linkiem: http://platformaecho.pl/strony/polityka-prywatnosci
 2. GRUPA NEOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wałuszewska nr 24E/1, 03-005 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392192, nr NIP: 9512345729, kapitał zakładowy: 50 000 zł (dalej: „Administrator”), jako podmiot prowadzący Serwis, wprowadza niniejszą „Politykę prywatności”, zwaną dalej „Polityką”.
 3. W odniesieniu do wszystkich spraw pytań dotyczących ochrony danych osobowych, kontakt jest możliwy na adres Administratora wskazany w pkt 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: office@grupaneomed.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 607370329
 4. Wszelkie dane osobowe w Serwisie są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”).
 5. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się również :
  1. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  2. „hasło” oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
  3. „NPWZ” oznacza indywidualny numer wykonywania prawa zawodu lekarza, który potwierdza posiadanie odpowiedniego, wymaganego wykształcenia i uprawnień do korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
  4. „konto Użytkownika” oznacza dostępne dla użytkownika miejsce w Serwisie za pośrednictwem którego korzysta on z usług w nim udostępnianych;
  5. „newsletter” oznacza elektroniczną formę biuletynu, służącą do informowania Użytkowników m.in. o akcjach promocyjnych i usługach oraz danych zamieszczanych w Serwisie;
  6. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  7. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, wykonującą zawód medyczny i posiadającą NPWZ oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadającą konto użytkownika w Serwisie, do którego loguje się za pośrednictwem adresu e-mail oraz hasła;
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie Serwisu w celu odpowiednio:
  1. weryfikacji uprawnień oraz zapewnienia dostępu do treści zawartych w Serwisie, w tym do konta Użytkownika, jego założenia i utrzymania funkcjonalności tego konta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest utrzymanie techniczne kont Użytkowników i zapewnienie dostępu do nich tylko dla osób uprawnionych.
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych w Serwisie, a także organizacji i komunikowania się z Użytkownikami w sprawach związanych ze świadczeniem i dostępnością do usług, udokumentowania ich przebiegu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy;
  3. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej oraz wystawienia faktury VAT- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy;
  4. marketingowym, analitycznym i statystycznym, w tym poprzez analizę sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu i usług w nim udostępnianych oraz informacji i materiałów tam publikowanych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu i ulepszanie swoich usług;
  5. rozpatrzenia reklamacji w dotyczących usług lub działania Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z ze świadczonymi usługami udostępnianymi w Serwisie lub działaniem Serwisu stosownie do wymogów obowiązujących przepisów prawa;
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkowników związanych usługami udostępnianymi w Serwisie lub działaniem Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami;
  7. w zakresie nieujętym w punkcie a) i b) powyżej, założenia konta w Serwisie przez Użytkownika i korzystania z Serwisu– w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie dobrowolnej i świadomej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych;
  8. przedstawiania i przesyłania Użytkownikom informacji handlowych lub informacji marketingowych na temat produktów lub usług oferowanych przez Administratora lub współpracujące z Administratorem podmioty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych z wykorzystaniem Serwisu danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące, na podstawie umowy z Administratorem, usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe oraz kurierskie i pocztowe oraz w zakresie hostingu danych i marketingu. Ponadto, dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione przez Administratora instytucjom, podmiotom i organom (w szczególności organom administracji publicznej) upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Użytkownikom Serwisu przysługuje:
  1. Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO. Na żądanie Użytkownika Administrator dostarczy również Użytkownikowi kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 RODO;
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, stosownie do art. 17 RODO;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO;
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 RODO;
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych osobowych lub uznania Użytkownika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  8. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem.
 10. W Serwisie przetwarzane mogą być następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres e-amail;
  3. NPWZ;
  4. numer NIP ;
  5. adres, dane do faktury;
  6. telefon kontaktowy;
  7. specjalizacja (opcjonalnie).
 11. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest w pełni dobrowolne przy czym niezbędne do korzystania z samego Serwisu. Brak podania danych osobowych i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie powoduje brak możliwości odpowiednio korzystania z konta Użytkownika w Serwisie lub usług udostępnianych w Serwisie.
 12. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w trakcie posiadania przez nich kont Użytkownika w Serwisie oraz odpowiednio w trakcie korzystania usług udostępnianych w Serwisie, a także rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji lub odpowiedzi na przekazaną korespondencję/zapytanie. Odpowiednio po upływnie wskazanego powyżej okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, te dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w tym wyrażona poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody przez tego Użytkownika, przy czym nie dłużej niż w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Administratora oświadczenia o jej cofnięciu. Użytkownik ma prawo do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 14. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.
 15. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie. Żądanie usunięcie konta należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt „3” powyżej. Administrator usunie konto użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, chyba że przepisy szczególne wymagają dalszego ich przetwarzania.
 16. Użytkownik odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych Użytkownika zobowiązany jest on do ochrony hasła i innych danych, służących do zalogowania się w Serwisie. Użytkownicy korzystający z Serwisu ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim hasła i innych danych służących do zalogowania się w Serwisie.
 17. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 18. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał,
  2. obsługi liczników odwiedzin,
  3. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.
 19. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 20. Użytkownikom wskazuje się także, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 21. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  5. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl lub
  6. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 22. Użytkowników informuje się, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
 23. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 24. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach.
 25. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 26. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 27. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
 28. Administrator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszej Polityce w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Użytkowników Serwisu i ich praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji RODO. Wszelkie zmiany Polityki są skuteczne od momentu poinformowania o nich Użytkowników. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych przez Administratora do Polityki będą umieszczone w Serwisie. Takie umieszczenie informacji przez Administratora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Użytkowników o zmianach.

Aktualności

 • Niewydolność serca – HFrEF - XII Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej

  Zapraszamy do obejrzenia sesji I pt.: "Niewydolność serca – HFrEF" zarejestrowanej podczas XII Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej - "Zanim rozpoczniesz terapię... Echokardiografia". Przewodnictwo sesji objęli: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman oraz Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, a swoje wykłady przedstawiają: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski oraz Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior.

  Czytaj więcej

 • Kardiomiopatie – update 2023 - XII Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej

  Zapraszamy do obejrzenia sesji IV pt.: "Kardiomiopatie – update 2023" zarejestrowanej podczas XII Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej - "Zanim rozpoczniesz terapię... Echokardiografia". Przewodnictwo sesji objęli: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka oraz Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator, a swoje wykłady przedstawiają: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka, Prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak, Prof. dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska oraz Dr n. med. Piotr Gościniak.

  Czytaj więcej

 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia - XII Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej

  Zapraszamy do obejrzenia sesji V pt.: "Infekcyjne zapalenie wsierdzia - XII Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej" zarejestrowanej podczas XII Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej - "Zanim rozpoczniesz terapię... Echokardiografia". Przewodnictwo sesji objęli: Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak, Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska oraz Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, a swoje wykłady przedstawiają: Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski oraz Dr hab. n. med. Ewa Kowalik.

  Czytaj więcej

Archiwum aktualności